OSP Czarnocin

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnocinie powstała w 1917 r. z inicjatywy proboszcza parafii, ks. Feliksa Wtorkiewicza. W skład nowo powstałej organizacji weszli mieszkańcy miejscowości Czarnocin, Tychów, Bieżywody.

 

Zarząd jednostki utworzyli: ks. Feliks Wtorkiewicz, Nowak (komendant, nauczyciel), Fiszer (sekretarz, jednocześnie sekretarz Gminy), Lech Florczyk (skarbnik), Wincenty Ceranka (gospodarz); członkowie: Wincenty  Pielesiek, Piotr Stępnicki i Paweł Kozub.

 

Organizacja w tym czasie liczyła 20 członków. Początki działalności były trudne. Brak środków finansowych nie pozwalał na dobre wyposażenie jednostki, nikt nie prowadził szkoleń, a mimo to OSP wyposażyła się w wóz konny i sikawkę ręczną,

 

W 1924 r., po odejściu z parafii ks. Wtorkiewicza, w zarządzie OSP nastąpiły zmiany: ks. Kąkolewski (prezes), Paweł Kozub (komendant), Wacław Kawecki (sekretarz), Lech Florczyk (skarbnik), Jan Stępnicki (gospodarz).    

 

Liczba członków straży pozostała bez zmian, a jednostka wzbogaciła się o pompę ręczną, 4 parciane węże i prądownicę.

 

W 1925 r. Zarząd OSP podjął działania w kierunku budowy strażnicy, którą rozpoczęto w następnym roku, a ukończono w 1929 r. W budowie, finansowanej ze środków jednostki i pomocy finansowej Gospodarstwa Rolnego Czarnocin, uczestniczyli strażacy i mieszkańcy miejscowości.

 

Strażnica został wybudowana z pustaków żwirowo-cementowych, pokryta cementową dachówką, posiadała sale widowiskową, pomieszczenie dla zarządu i wozownię. Majstrem budowy był Michał Janiec.

 

W 1928 roku zmienił się skład Zarządu, do którego weszli: Wieczorek (prezes, dyrektor Gospodarstwa Rolnego), Józef Grzanek (komendant), Wacław Kawecki (sekretarz), Ludwik Florczyk (skarbnik).  

 

Zarząd w tym składzie działał do 1934 r., kończąc budowę strażnicy oraz podejmując działania w kierunku założenia strażackiej orkiestry dętej.

 

W 1934 r., po kolejnej zmianie, do Zarządu weszli: Wieczorek (prezes), Ludwik Barczewski (komendant, nauczyciel), Józef Krajewski (zastępca komendanta, syn Mateusza), Wincenty Modrygajło (sekretarz), Ludwik Florczyk (skarbnik).

 

Z pomocą ks. Feliksa Wójcika powstaje orkiestra dęta OSP (przekształcona z wcześniejszej orkiestry parafialnej). 

 

W 1934 r. mieszkańcy Czarnocina ufundowali jednostce (liczącej już 40 członków) sztandar, który został jej przekazany przez wójta gminy Czarnocin. Uroczystość uświetniła orkiestra strażacka w 14-osobowym składzie. 

 

W latach 1934–1936 Zarząd OSP podjął decyzję o dokupieniu brakujących instrumentów oraz zatrudnieniu kapelmistrza, który miał uczyć młodych członków orkiestry. W 1937 r. jednostka zakupiła drabinę Szczerbowskiego.

 

Na walnym zebraniu OSP w 1938 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu: Wieczorek (prezes), Józef Grzanek (komendant), Wincenty Modygajło (sekretarz), Ludwik  Florczyk (skarbnik).     

 

Zarząd w tym składzie działał do wybuchu II wojny światowej, gdy okupant hitlerowski zakazał działalności OSP, zabrał jednostce sztandar, dokumenty i zarekwirował wszystkie instrumenty. W 1941 r. władze niemieckie nakazały jednostce wznowienie działalności ratowniczej, a w lipcu t.r. zakupiono pierwszą motopompę. W tym czasie jednostka, licząca 30 druhów, posiadała na wyposażeniu wóz konny, 2 węże ssawne, 4 tłoczne, 2 prądownice i beczkę na wodę. 

 

W składzie Zarządu pod okupacją niemiecką nastąpiła tylko jedna. Dotychczasowego skarbnika, Ludwika Florczyka, zastąpił Józef Nadaj. 

           

Zarząd ten działał w trudnych warunkach okupacyjnych, kiedy nierzadko musiał wykonywać odgórnie narzucone zadania. Mimo to, działalność OSP nie załamuje się, a z chwilą wyzwolenia kraju w 1945 r. jednostka w Czarnocinie krzepnie i odnawia swoje szeregi.

 

Po wyzwoleniu, OSP uzupełnia skład Zarządu: Wieczorek (prezes), Józef Grzanek (komendant), Antoni Papiewski (zastępca komendanta), Wincenty Modrygajło (sekretarz), Józef Nadaj (skarbnik), Władysław Miksa (gospodarz).   

           

Straż zakupiła z funduszy ofiarowanych przez członków mundury, czapki i wóz rekwizytowy. Zorganizowana została zbiórka na zakup instrumentów muzycznych do orkiestry, stale prowadzącej nabór nowych członków. Już we wrześniu 1945 r., podczas pielgrzymki parafialnej na Jasną Górę, orkiestra koncertowała na klasztornych błoniach (ponownie w latach 1946–1947).

 

W latach 1946–1950 większość młodych członków orkiestry dostała karty powołania do odbycia służby wojskowej. W związku z tym pojawiły się problemy kadrowe, które udało się przezwyciężyć dopiero w latach 1954–1956, gdy większość członków orkiestry powróciła z wojska. Z inicjatywy OSP zawiązał się wówczas Społeczny Komitet Zakupu Instrumentów Dętych, a orkiestra zaczęła się reaktywować.    

 

W 1956 r. komendant Feliks Jodłowski został upoważniony przez Zarząd do zakupu w warsztacie naprawczym samochodu strażackiego marki FORD 20. Samochód ten był wyposażony w stojak na drabinę, bosaki i tłumnie, a pod stojakiem miejsce na motopompę i węże ssawne. Po obu burtach bocznych były ławki ze schowkami na węże i armaturę wodną, zaś na ławkach miejsca dla 8 druhów. Natomiast w szoferce miejsce dla kierowcy i dowódcy. Samochód nie posiadał dachu.

 

W 1957 r. społeczeństwo Czarnocina i poszczególni mieszkańcy gminy oraz jednostki OSP z gminy Czarnocin ufundowały jednostce nowy sztandar, prawie identyczny jak zniszczony przez okupanta hitlerowskiego (z jedną zmianą – orła w godle państwowym pozbawiono korony). Przekazanie sztandaru jednostce odbyło się 15 maja 1957 r. podczas uroczystości uświetnionej występem orkiestry.

 

W1957 r. w centrum Czarnocina, na placu za strażnicą, wybudowano zbiornik przeciwpożarowy.

 

W 1972 r. na walnym zebraniu wybrano nowy Zarząd, w skład którego weszli: Edward Mamełka (prezes), Antoni Gajewski (naczelnik), Zygmunt Hejduk (sekretarz), Henryk Ceranka (skarbnik), Władysław Miksa (gospodarz).   

 

 

Z inicjatywy Zarządu OSP zawiązano Społeczny Komitet Budowy nowej strażnicy, na czele którego stanął dyrektor Technikum Rolniczego w Czarnocinie, Stanisław Stolarek. Opracowany został projekt budowy, załatwiono stosowne pozwolenia budowlane, rozebrano starą strażnicę, wykopano fundamenty pod nowy budynek, gromadząc materiały budowlane. Społeczeństwo i strażacy pracowali w czynie społecznym.

 

W 1977 r. nadzór nad budową, jej finansowanie i rozliczanie przejął Urząd Gminy Czarnocin. Budowa strażnicy trwała do roku 1980, a 14 sierpnia została oficjalnie przekazana jednostce OSP. Na otwarcie nowo wybudowanej strażnicy, Komenda Wojewódzka w Piotrkowie Tryb. przekazała używany samochód marki Star 25, którego zużycie było jednak tak znaczne, że nie nadawał się do dalszej eksploatacji i po kilku miesiącach został odprowadzony do Komendy Powiatowej w Piotrkowie. Na jego miejsce przekazano dla OSP samochód Star 244, w pełni terenowy i z niedużym przebiegiem kilometrowym, a w 1981 r. Komenda Wojewódzka przekazała lekki samochód gaśniczy Żuk 156B wraz z motopompą PO5.

 

31 maja 1987 r. zorganizowano 70. rocznicę powstania jednostki. W obchodach jubileuszu udział wzięły zaproszone zastępy OSP z terenu gminy Czarnocin oraz gmin i miejscowości sąsiednich. Podczas uroczystości jednostka została uhonorowana Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, a ceremonii dokonał przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb., kpt. Andrzej Darmos. Wydarzeniu towarzyszył występ 28-osobowej orkiestry dętej, pod batutą kapelmistrza Tadeusza Papieskiego, w której znaleźli się uczniowie miejscowej szkoły podstawowej.

 

W tym okresie przy OSP w Czarnocinie działała młodzieżowa drużyna pożarnicza, złożona z uczniów Technikum Rolniczego, z których spora grupa w późniejszym czasie przeszła w szeregi członków czynnych OSP.

 

W 1990 r. naczelnik OSP, Longin Mamełka, podjął pracę w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej PKP w Piotrkowie Tryb., przeszedł szkolenia podstawowe strażaka zawodowego i szkolenie podoficerskie ZSP, a nowo nabyte doświadczenia przeniósł na grunt OSP. W 1991 r. OSP zakupiła pierwsze aparaty ochrony dróg oddechowych, pozwalające na prowadzenie działań ratowniczych w strefie zadymionej; wprowadzono również nową taktykę prowadzenia działań gaśniczych.

 

W  1991 r. Zarząd OSP podjął decyzję o rozbudowie strażnicy, tj. o dobudowaniu sali jadalnej pod organizację przyjęć weselnych, po czym zaczęto gromadzić materiały i przygotowywać niezbędną dokumentację. W 1994 r. rozpoczęto budowę, stawiając filary i cześć garażu. Zalano również belki nośne pod strop. W 1995 r. zostało wykonane pokrycie dachowe. Za krokwie konstrukcyjne posłużyły zakupione wcześniej stalowe dźwigary (przeznaczone do wylania stropu).

 

W 1997 r. OSP Czarnocin została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

 

W 2001 r. sfinalizowano zakup samochodu marki Lublin. Całość środków przeznaczonych na ten cel pochodziła z dotacji WFOŚiGW w Łodzi, a Urząd Gminy wraz z OSP pokryły zakup wyposażenia, wykonanie zamocowań sprzętu i wyposażenie pojazdu w wysokociśnieniowy agregat gaśniczy i maszt oświetleniowy.

 

W 2004 r. OSP pozyskała z KM PSP w Piotrkowie Tryb. Stara 266 z przyczepą do przewozu paliw, celem okaroswania na samochód gaśniczy. Po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej, okazało się jednak, że łatwiej będzie pozyskać środki na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, dlatego działania jednostki poszły w tym  kierunku.

 

W 2008 r. OSP z środków Urzędu Gminy i WFOŚiGW w Łodzi zakupiła nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16, marki  Man, natomiast Stara 266 przerobiono sposobem gospodarczym na samochód gaśniczy, a przyczepę sprzedano.

 

Z dotacji jakie otrzymuje jednostka z systemu KSRG, w 2015 r. zakupiona została łódź wiosłowa z silnikiem elektrycznym. Może ona pływać, jak również posiada płozy i może być stosowana w ratownictwie lodowym. OSP posiada również średni sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego, 5 kompletnych nadciśnieniowych aparatów ODO, turbowentylator do oddymiania pomieszczeń, kompletny zestaw R1 oraz inny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych.

 

W stuletniej historii OSP Czarnocin pracowało 20 zarządów. Najdłużej działający druhowie w kierownictwie OSP Czarnocin: Jan Janiec (przez 41 lat pełnił funkcje: prezesa, naczelnika, sekretarza i skarbnika), Zygmunt Hejduk (przez 20 lat na stanowisku prezesa, 32 lata w Zarządzie), Longin Mamełka (przez 30 lat pełnił funkcję naczelnika).  

 

Obecny skład Zarządu OSP Czarnocin:  Leszek Kłys (prezes), Michał Freńdo (wiceprezes, naczelnik), Zbigniew Kozub (wiceprezes), Mirosław Kuchta (skarbnik), Michał Jaszczyk (sekretarz), Karol Kasiura (gospodarz), Bogdan Mielczarek (członek Zarządu).     

   

Jednostka składa się obecnie z 43 członków, w tym 30 przeszkolonych ratowników,

5 członków honorowych, 1 wspierającego i 15-osobowej orkiestry.                       

                                           

Zadania jakie zostały postawione przed nowym zarządem na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, to organizacja obchodów setnej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnocinie oraz remont i modernizacja wnętrza strażnicy.

 

Jubileusz 100. rocznicy powstania OSP Czarnocin odbył się 18 czerwca 2017 roku. Zaproszonych było 50 jednostek OSP z terenu powiatów: piotrkowskiego, tomaszowskiego, łódzkiego wschodniego oraz KM PSP z Piotrkowa Tryb. Zaproszono również posłów i senatorów z piotrkowskiego i łódzkiego okręgu wyborczego, a także Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Łodzi, Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Piotrkowie Tryb., władze powiatu piotrkowskiego, władze Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz władze gminy Czarnocin.

 

 

 

Back to top button