Fot. Pixabay

Obwieszczenie

Views: 120

Na postawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że przystąpiono do opracowania projektu:

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grabica na lata 2018-2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Grabica

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *