Piotrków TrybunalskiWydarzenia

Oświadczenie dyrektora PCMD i odpowiedź Funduszu Zdrowia

Oświadczenie Dyrektor Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD) w sprawie wypowiedzenia „umowy sieciowej” z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do wydarzeń, jakie miały miejsce w dniu 25 czerwca 2019 r. na sesji Rady Powiatu Piotrkowskiego (podjęcie uchwały w sprawie woli utworzenia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w strukturach Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim) oraz w nawiązaniu do pisma, jakie w ślad za tym zostało w dniu 28 czerwca 2019 r. dostarczone do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (wypowiedzenie umowy sieciowej), składam oświadczenie dotyczące ww. zdarzeń, obecnej sytuacji oraz dalszych kierunków działania PCMD.

Streszczenie treści uzasadnienia do Uchwały w sprawie woli utworzenia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w strukturach Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim:

Za zasadnością utworzenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przemawia wola utrzymania działalności PCMD, mimo jego ciężkiej sytuacji finansowej oraz wzrastające zapotrzebowanie na świadczenia obejmujące całodobową opiekę medyczną o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym, długoterminową opiekę leczniczą pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji oraz posiadanie przez PCMD możliwości lokalowo-technicznych, umożliwiających rozpoczęcie takiej działalności. Chciałabym jeszcze podkreślić, że nieprzystąpienie PCMD do konkursów ogłoszonych przez NFZ w miesiącu czerwcu 2019 r. na utworzenie zakładów opiekuńczo – leczniczych nie było podyktowane zaniechaniem z naszej strony – my po prostu będąc stroną umowy sieciowej, nie mogliśmy do takiego konkursu przystąpić.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację PCMD, nie jesteśmy w stanie dłużej funkcjonować w obecnej strukturze, ze względu na brak odpowiednich środków finansowych. Działania NFZ nie pozostawiają złudzeń, że wysokość przyznanych przez nich świadczeń miałaby wzrosnąć do pożądanego przez nas poziomu. Natomiast zgodnie z prognozowaną realizacją kontraktu przez PCMD (w oparciu o wykonanie w roku 2018) ryczałt w takiej wysokości zostanie wykorzystany już do miesiąca września 2019. Funkcjonowanie PCMD w oparciu o ograniczoną stawkę ryczałtową w wysokości zaproponowanej przez NFZ na okres planowania od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. z punktu widzenia finansowego jest po prostu niewykonalne. Jedynym sposobem na ratowanie tej instytucji i niezaprzestanie funkcjonowania PCMD jest wypowiedzenie umowy z NFZ, czyli wyłączenie PCMD z sieci szpitali i w konsekwencji zaprzestania udzielania świadczeń we wszystkich zakresach zawartych w „umowie sieciowej”, tj. dotyczących świadczeń:

– położnictwo i ginekologia: hospitalizacja,

– noworodki: hospitalizacja,

– choroby wewnętrzne: hospitalizacja wraz z procedurami kardiologicznymi,

– izba przyjęć,

– położnictwo i ginekologia: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradniach dla kobiet w Piotrkowie Tryb.,

– kardiologia, diabetologia i neurologia: ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

– świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W strukturze Szpitala pozostałby Oddział Dziecięcy, który posiada odrębny kontrakt z NFZ oraz Oddział Chorób Wewnętrznych, Poradnia Kardiologiczna, Diabetologiczna, Neurologiczna (dotychczas bezpośrednio związane z Oddziałem Chorób Wewnętrznych) oraz Izba Przyjęć, z tym że dla finansowania świadczeń z zakresu hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz dotychczasowych: Poradni Kardiologicznej, Diabetologicznej, Neurologicznej oraz Izby Przyjęć konieczne byłoby uzyskanie kontraktu z NFZ poza siecią.

Na sesji Rady Powiatu Piotrkowskiego, która miała miejsce w dniu 25 czerwca 2019 r. uchwała została przyjęta. Przyjęcie tej uchwały, w mojej opinii, stanowi szansę na dalsze funkcjonowanie PCMD oraz w dalszej perspektywie polepszenie jego złej kondycji finansowej, na jaką miało wpływ funkcjonowanie tej instytucji w sieci szpitali. Niejednokrotnie, podkreślałam już dlaczego sieć szpitali się nie sprawdziła i wymieniałam także inne czynniki, które miały dodatkowo destrukcyjny wpływ na sytuację wszystkich szpitali powiatowych w Polsce, w tym oczywiście PCMD. Jednakże dla pełnego obrazu sytuacji, pozwolę sobie przytoczyć najważniejsze z nich raz jeszcze:

nieadekwatnawycena procedur medycznych, która nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów ponoszonych przy ich realizacji,

wzrost kosztów utrzymania, który nie jest współmierny ze wzrostem ryczałtu ustalonym przez NFZ, spowodowany wzrostem wynagrodzeń personelu medycznego, wzrastające koszty utrzymania placówki np. podwyżka cen prądu o 67%, wprowadzenie standardów wyposażenia placówek ze względu na wymogi NFZ,

– sposób ustalania wysokości ryczałtu jest ustalana przez NFZ bez udziału szpitali,

– nadwykonania (realizacja świadczeń zdrowotnych ponad limit ustalony z NFZ), za które nie otrzymujemy środków finansowych, ponieważ w przypadku sieci szpitali nie ma refundacji kosztów za nadwykonania. Kto ma za to zapłacić?

– kontrakt PCMD z NFZ na bieżący rok: w 2018 r. PCMD zrealizowało świadczenia medyczne w ramach ryczałtu na kwotę wynoszącą ponad 8 mln zł, jednak po wyliczeniach NFZ otrzymaliśmy tylko niecałe 6,6mln zł.

Ze zdumieniem także podchodzę do stwierdzenia łódzkiego NFZ z 28 czerwca 2019 r., który prezentuje stanowisko, że PCMD w 2017 r. wykonało ryczałt na poziomie poniżej 90%. Dlaczego przy okazji nie dodaje, że było to wynikiem czasowego zawieszenia działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych i dlaczego nie powołuje się na wykonanie przez PCMD ryczałtu za 2018 r. (którego wykonanie było na poziomie 133%, co w efekcie spowodowało, że łączna kwota za nadwykonania wyniosła ponad 2,3 mln zł) i za okres od stycznia do maja 2019 r.( którego wykonanie było na poziomie 129%, co w efekcie spowodowało, że łączna kwota za nadwykonania wyniosła ponad 737.000 zł). W moim przekonaniu nie jest to kompleksowe pokazywanie efektów działalności PCMD.

Biorąc pod uwagę powyższe, oraz jako osoba kierująca tą placówką, podjęłam decyzję o wypowiedzeniu umowy sieciowej z NFZ. W dniu 28 czerwca 2019 r. pismo zostało dostarczone do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Jego treść jest wynikiem wszystkiego tego, co było przez PCMD podawane od dłuższego czasu do wiadomości publicznej oraz decyzji Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2019 r. Jednocześnie, co bardzo istotne, zawnioskowaliśmy w piśmie do NFZ o zawarcie odrębnych kontraktów na realizację świadczeń w zakresach:

– choroby wewnętrzne: hospitalizacja ( w tym kardiologia: hospitalizacja),

– świadczenia w izbie przyjęć,

– świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym,

– świadczenia ambulatoryjne specjalistyczne z zakresu: kardiologii, diabetologii, neurologii oraz świadczenia internistyczne.

PCMD dysponuje właściwymi zasobami kadrowymi, lokalowymi i sprzętowymi i jest w gotowości do realizacji ww. świadczeń i liczymy na to, że NFZ weźmie to pod uwagę przy planowaniu swoich działań na najbliższy czas. Dlatego też, ze zdziwieniem, a przede wszystkich niepokojem przyjęłam informacje, jakie zostały przekazane do wiadomości publicznej 28 czerwca 2019 r. przez łódzki NFZ dotyczące funkcjonowania oddziału chorób wewnętrznych na terenie naszego miasta i powiatu w dalszej perspektywie. Dlaczego już teraz przyjmuje się stanowisko, że liczba łóżek w Szpitalu na ul. Rakowskiej zostanie zwiększona? A co z naszym Oddziałem? Czy to oznacza, że NFZ nawet nie bierze pod uwagę rozpisania konkursu na prowadzenie tego zakresu usług szpitalnych i dania możliwości PCMD na złożenie oferty w konkursie? Jeszcze jedno warte jest podkreślenia, jeśli chodzi o świadczenie usług internistycznych na terenie naszego miasta i powiatu. Mapa zdrowotna potrzeb Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego (gdzie łączna liczba mieszkańców szacowana jest na ok. 150.000 tys.) mówi jasno, że
w zakresie interny powinno być zabezpieczonych ok. 70 łóżek do celów hospitalizacji pacjentów. W Szpitalu na ul. Rakowskiej jest tych łóżek 30. Łódzki NFZ wspomina o zwiększeniu tej liczby, natomiast znowu nie wspomina o jednym podstawowym fakcie. Jak ta liczba łóżek ma być zwiększona, jak już w tym momencie w Szpitalu przy ul. Rakowskiej brakuje internistów i w tym momencie poszukuje się do pracy 3 lekarzy o tej specjalizacji?

Obecna sytuacja oraz dalsze kierunki działania PCMD:

W związku z wypowiedzeniem „umowy sieciowej” PCMD od 1 lipca 2019 r. weszło w 3 miesięczny okres wypowiedzenia, co oznacza, że od dnia 1 października 2019 r. PCMD nie będzie już świadczyło usług w ramach tej konkretnej umowy. Co to oznacza w praktyce? Sytuacja dotycząca umowy sieciowej nie dotyczy Oddziału Dziecięcego, który bardzo dobrze funkcjonuje w ramach odrębnego kontraktu. Ponadto, oprócz świadczeń szpitalnych i specjalistycznych PCMD realizuje świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, które kontraktowane są na podstawie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej środowiskowej zgodnie z dowolnym wyborem pacjenta – w tym zakresie wyjście z „umowy sieciowej” także nic nie zmienia i pacjenci mogą bez przeszkód z tych usług medycznych korzystać.

Na dzień dzisiejszy Oddział Położniczo – Ginekologiczny (generujący bardzo duże straty finansowe, ze względu na fakt, iż tylko i wyłącznie na potrzeby tego oddziału utrzymywany jest 24 godziny na dobę niezwykle kosztochłonny Blok Operacyjny wraz z zespołem Anestezjologów), Oddział Noworodków, Oddział Chorób Wewnętrznych oraz podległe pod te oddziały Przychodnie Specjalistyczne w Piotrkowie Trybunalskim, Izba Przyjęć oraz świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej także funkcjonują, jak dotychczas i są do dyspozycji pacjentów. Przez jaki podmiot będą realizowane świadczenia w ramach tych komórek od dnia 1 października 2019 r. zależy od płatnika, czyli NFZ. Dlatego też, chciałabym jeszcze raz podkreślić, że warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,  jak i zasady, i tryb finansowania świadczeń określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa określa również m.in. zadania i zasady funkcjonowania NFZ, który jest płatnikiem świadczeń. NFZ, jako instytucja odpowiedzialna za zabezpieczenie usług medycznych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu piotrkowskiego winna w przeciągu tych 3 miesięcy podjąć decyzję, w jaki sposób zabezpieczy te usługi. Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że nasze dalsze kierunki działania będą zależne od decyzji NFZ – czyli woli na rozpisanie konkursu na zabezpieczenie usług w ramach zakładów opiekuńczo – leczniczych, na udzielanie świadczeń szpitalnych w ramach oddziału chorób wewnętrznych, izby przyjęć, na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz na prowadzenie przychodni specjalistycznych z zakresu: kardiologii, diabetologii, neurologii oraz świadczeń internistycznych. PCMD w razie rozpisania konkursów na te usługi, na pewno złoży swoje aplikacje. Niestety, nie jestem w stanie powiedzieć, jaki podmiot i dokładnie, w którym momencie przejmie po PCMD świadczenia realizowane przez Oddział Położniczo – Ginekologiczny oraz Oddział Noworodków. W posiadaniu szczegółowych informacji związanych z tym tematem z pewnością jest NFZ.

Najbliższe tygodnie pokażą, jak się rozwinie sytuacja. Ja jestem dobrej myśli, ponieważ uważam, że wszystkim zależy na dobru pacjentów i na zabezpieczeniu im pełnego dostępu do świadczeń w ich miejscu zamieszkania.

PCMD, jako pierwsza placówka w Polsce zdecydowało się na podjęcie tak radykalnych kroków. Jesteśmy pierwsi, ale jestem przekonana, że nie ostatni…Szpitale powiatowe w całej Polsce toną w długach, mówi się o “eutanazji szpitali powiatowych” i o tym, że polityka obecnego rządu zmierza do ich likwidacji.

Dyrektor PCMD
Eliza Bartkowska

Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia:

Z uwagą przeczytałam oświadczenie Pani Dyrektor szpitala powiatowego:

Chciałabym jeszcze podkreślić, że nie przystąpienie PCMD do konkursów ogłoszonych przez NFZ w miesiącu czerwcu 2019 r. na utworzenie zakładów opiekuńczo – leczniczych nie było podyktowane zaniechaniem z naszej strony – my po prostu będąc stroną umowy sieciowej, nie mogliśmy do takiego konkursu przystąpić.

Pani Dyrektor się myli. Kilka (!!!!) szpitali w sieci złożyło ofert w konkursie na ZOL. Szpital nie jest pierwszym w Polsce, który wypowiada umowę na PSZ, nawet pierwszym w Łódzkiem. W roku 2018 umowę w ramach PSZ wypowiedział Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Pozdrawiam
Anna Leder
rzecznik prasowy ŁOW NFZ

0 0 vote
Oceń temat artykułu
reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
josemite
josemite
1 lipca, 2019 22:36

czy nie wiedziano że jest to tak kosztochłonne przed remontami ?? to trochę chyba nie bardzo

Powiązane artykuły

Back to top button
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Ej! Odblokuj nas :)

Wykryliśmy, że używasz wtyczki typu AdBlock i blokujesz nasze reklamy. Prosimy, odblokuj nas!