Piotrków TrybunalskiWażne wiadomościWydarzenia

Kadencja pełna wyzwań, w służbie człowiekowi

– To były 2 lata w służbie mieszkańcom Ziemi Piotrkowskiej – mówi starosta powiatu piotrkowskiego Piotr Wojtysiak w rozmowie podsumowującej trwającą obecnie kadencję.

Jak z perspektywy dwóch ostatnich lat spojrzałby Pan na swoją pracę na stanowisku starosty powiatu piotrkowskiego?

Był to okres pełen inspirujących, ale także trudnych wyzwań i niełatwych decyzji. Cieszę się, że dużą część naszych  planów udało się wcielić w życie, także dzięki środkom zewnętrznym, jakie Powiat Piotrkowski pozyskał w łącznej kwocie wynoszącej ponad 32 mln zł, mimo szczególnie niesprzyjających ostatnich miesięcy, które upływają pod znakiem epidemii koronawirusa. Podczas pierwszych dwóch lat kadencji udało się wdrożyć cały wachlarz inwestycji społecznych, drogowych, edukacyjnych i tych związanych z przedsiębiorczością. Powiat Piotrkowski dzięki tym wszystkim czynnikom znalazł się na 9. miejscu w Rankingu Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za całokształt działalności samorządowej prowadzonej w 2019 r. To wszystko oczywiście nie byłoby możliwe bez mieszkańców Ziemi Piotrkowskiej, bez wsparcia Rady i Zarządu Piotrkowskiego, samorządów gminnych oraz wszystkich osób, z którymi mam przyjemność współpracować. To były dwa lata w służbie mieszkańcom Ziemi Piotrkowskiej. Przed nami kolejne lata pracy. Mam wiele planów, które będę starał się realizować i być zawsze blisko ludzkich spraw, bo to one były, są i będą dla mnie priorytetem. 

Jakie zatem działania społeczne może Pan wskazać jako te najważniejsze?

Celem inicjatyw podejmowanych przeze mnie jako starostę jest poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców Ziemi Piotrkowskiej. Dlatego, bardzo się cieszę, że realizowany jest projekt „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”. Dzięki temu projektowi na terenie powiatu świadczone są usługi opiekuńcze,  powstały świetlice środowiskowe i podwórkowe, klub seniora, czy mieszkania wspomagane. Ważną częścią projektu jest także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. na te wszystkie cele pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej w kwocie niemalże 6 mln zł,  Służą  one naszym mieszkańcom, głównie tym najbardziej potrzebującym, którym grozi wykluczenie społeczne, seniorom oraz osobom niepełnosprawnym.

Jeśli chodzi o działanie w służbie społeczeństwu, to dużą rolę odgrywają organizacje pozarządowe, a także współpraca z nimi.

Jak najbardziej i ten temat był na liście moich priorytetów, kiedy zostałem starostą. Jestem zdania, że te organizacje poprzez profile swoich działalności są blisko ludzkich spraw. Znają potrzeby lokalnych społeczności, są wsparciem, dzięki nim dokonuje się proces integracji międzyludzkiej. Dlatego też, Powiat Piotrkowski współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi z terenu całej Ziemi Piotrkowskiej. Organizacje te odegrały szczególną rolę podczas  panującej epidemii  koronawirusa, np. jedna z organizacji, która otrzymała od nas wsparcie to grupa pomocowa Widzialna Ręka Piotrków Trybunalski. Jest ona przykładem na bardzo dużą mobilizację w czasach kryzysu w kontekście niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, bezinteresownie, z potrzeby serca.

Mówiąc o sprawach najbliższych człowiekowi, nie sposób nie poruszyć kwestii dotyczącej panującej epidemii koronawirusa…

Zgadza się, ponieważ znacząco wpłynęła ona na życie nas wszystkich, zmieniając obraz otaczającej nas rzeczywistości, dotąd nam nie znanej.  Jako samorząd, stanęliśmy przed dużym wyzwaniem. Z jednej strony realizujemy nasze plany i zamierzenia związane z rozwojem Ziemi Piotrkowskiej, a z drugiej strony nie możemy zapominać o tych, którzy nagle znaleźli się w potrzebie, ponieważ zagrożone było ich zdrowie, a nawet życie. Na wydatki związane z COVID – 19 przeznaczyliśmy już prawie 0,5 mln zł. Część tych pieniędzy została przeznaczona na zakup środków ochronnych,  płynów do dezynfekcji, czy kombinezonów, które zostały rozdysponowane m.in. do organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, domów pomocy społecznej, placówek zdrowotnych, ochotniczych straż pożarnych i wielu innych instytucji prywatnych i publicznych wspierających w tych trudnych czasach nas wszystkich. Ponadto, uruchomiony został mobilny zespół wymazowy, który w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim był kierowany do osób objętych kwarantanną oraz obcokrajowców podejmujących prace sezonowe w rolnictwie. Od początku działalności zespół zrealizował ponad 1300 pobrań. Dodatkowo od czerwca do września br. na terenie byłego Dworca PKS działał wymazowy Punkt drive – thru, w którym obsługę zapewniał personel Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, zaś za tzw. „porządek organizacyjny” odpowiadali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Z usług punktu skorzystało prawie 1700 osób.

W jaki sposób czas epidemii wpływa na tempo rozwoju powiatu?

Mimo epidemii, funkcjonujemy w bardzo szybko rozwijającej się rzeczywistości. Bez rozwoju i inwestycji nie można mówić o sprawnym samorządzie, który jest w stanie sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Epidemia wpłynęła na działalność każdej z podlegających pod powiat jednostek. Należało zmienić system pracy oraz priorytety tak, aby uchronić ludzkie zdrowie. Jednakże, w dalszym ciągu pracownicy realizują swoje zadania, wydają decyzje administracyjne związane m.in. z obszarami komunikacji, geodezji, budownictwa, czy rolnictwa tak, aby mieszkańcy, dla których nasza instytucja została powołana, byli usatysfakcjonowani. Jedną z naszych instytucji, dla której czas epidemii stał się dużym wyzwaniem jest Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Mimo bardzo wielu trudności, placówka nadal funkcjonuje i cieszy fakt, że w ostatnim czasie przyszedł w niej na świat 700. noworodek urodzony w 2020 r. Tak więc, mimo wszelkiego rodzaju przeszkód wszyscy staramy się iść na przód i realizować plany. Ja, jeszcze na początku swojej kadencji, odbyłem mnóstwo spotkań z włodarzami gmin i z samymi mieszkańcami. Te rozmowy utwierdziły mnie jednoznacznie w przekonaniu, że to o czym mówiłem jeszcze podczas kampanii wyborczej na Radnego Powiatu Piotrkowskiego, a mianowicie o potrzebie modernizacji dróg, będzie jednym z priorytetów, który trzeba wcielić w życie. Dlatego też, inwestycje drogowe są dla mnie istotnym elementem rozwoju Ziemi Piotrkowskiej. Dzięki dobrej współpracy powiatu z prawie wszystkimi samorządami gminnymi, przez okres ostatnich dwóch lat modernizację i budowę dróg powiatowych oraz chodników prowadzono praktycznie na obszarze całego powiatu.  Przeznaczono na ten cel ponad 11 mln zł pozyskanych ze środków zewnętrznych. Dzięki temu, mieszkańcy Ziemi Piotrkowskiej oraz jej goście dostali do dyspozycji 42 km nowych dróg i chodników w ramach 48 zadań inwestycyjnych, które już zostały wykonane. Zdaję sobie sprawę, że potrzeby są większe. Natomiast mogę zapewnić, że tempo inwestycyjne powiatu jest i pozostanie wysokie. 

Czyli inwestycje i jeszcze raz inwestycje?

Oprócz inwestycji drogowych, o których wspomniałem powyżej, bardzo ważną, jak nie jedną z kluczowych realizacji, będzie budowa nowoczesnego i funkcjonalnego Powiatowego Centrum Przesiadkowego Piotrków Trybunalski. W tym momencie mamy już pozyskaną nieruchomość oraz dokumentację projektową. I etap inwestycji zakładający powstanie węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej oraz wiat przystankowych dla przyjazdu i odjazdu autobusów rozpocznie się w 2021 r. Warto podkreślić, że zostanie również uruchomiony nowoczesny system informacyjny, który będzie do dyspozycji podróżnych. Wspólnie z władzami miasta Piotrkowa Trybunalskiego zależy nam na przeniesieniu ruchu pasażerskiego z ulicy Grota – Roweckiego, co znacznie uporządkuje ruch busów i wpłynie na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu korzystających z transportu zbiorowego. Jest to inwestycja, która realizowana będzie z myślą o mieszkańcach i gościach Ziemi Piotrkowskiej,  ale nie należy zapominać także o tym, że dzięki niej zasadniczo zmieni się również krajobraz architektoniczny miejsca, na którym teraz znajduje się były Dworzec PKS.

Powyższy projekt inwestycyjny wydaje się być wyrazem przedsiębiorczości i długofalowego spojrzenia na przyszły rozwój powiatu.

Jako starosta, staram się wykazywać inicjatywą i skutecznością podczas wykonywania swojej pracy. Przedsiębiorczość stała się nieodłącznym elementem współcześnie działającej gospodarki. To ona nadaje jej rytm i kierunki rozwoju. Dlatego też, nie można zapominać o ludziach, którzy tą przedsiębiorczość mają we krwi. Na terenie Ziemi Piotrkowskiej funkcjonuje wielu świetnych przedsiębiorców, którzy specjalizują się w przeróżnych dziedzinach. Uważam, że należy ich wspierać. Dlatego też, zdecydowałem się na realizację inicjatyw mających na celu promocję i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji naszych przedsiębiorstw. Powiat Piotrkowski pozyskał na ten cel środki unijne w wysokości ponad 1,5 mln zł, gdzie wartość całkowita projektu wynosi ponad 2 mln zł. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora Małych Średnich Przedsiębiorstw z regionu piotrkowskiego oraz zwiększenie jego międzynarodowej rangi. To jeden z wielu projektów ukierunkowanych na przedsiębiorców. Tutaj skupiamy się na handlu zagranicznym. Nie możemy jednak w tym wszystkim zapominać o podtrzymywaniu naszej lokalnej bogatej tradycji mającej naprawdę dużą wartość.

Co Pan ma na myśli, mówiąc o podtrzymywaniu lokalnych tradycji?

Zależy mi na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, jednakże, chcę to czynić z poszanowaniem bogatej tradycji, jaką niewątpliwie nasz powiat może się pochwalić. W powstającej Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021-2030 zawarta jest idea na stworzenie i promocję nowej marki lokalnej – Powiat Piotrkowski Prosto z serca, która powstała dzięki realizacji projektu „Kreowanie marki produktu lokalnego Powiatu Piotrkowskiego kluczem do rozwoju obszarów wiejskich”. Nowa marka pozwoli na stworzenie oryginalnego katalogu produktów powstających na naszym terenie, a w następstwie na promowanie ich w Polsce oraz poza jej granicami.

Czy powiat posiada instrumenty, które pomogą taką markę promować?

Jednym z takich instrumentów, a raczej miejsc będzie Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Miodów i Produktów Pszczelich Ziemi Piotrkowskiej w Wolborzu, także dzięki pozyskaniu na ten cel środków zewnętrznych. Prace dobiegły już końca, więc mam nadzieję, że wkrótce pszczelarze z całego regionu piotrkowskiego będą mogli bezpłatnie skorzystać z profesjonalnej infrastruktury pszczelarskiej, jaka została zakupiona na potrzeby tego inkubatora. Miód wytwarzany na terenie pasiek z regionu piotrkowskiego już w tym momencie jest jednym z flagowych produktów znajdujących się w katalogu Smaki Ziemi Piotrkowskiej. Wkrótce, dzięki rozwojowi nowej marki lokalnej, będzie sztandarowym produktem Prosto z serca, oprócz wielu innych zdrowych i wyśmienitych wyrobów, które będą powstawały w kolejnym inkubatorze, na który nasz powiat pozyskał dofinansowanie w kwocie 0,5 mln zł.

Jakie priorytety wyznaczył Pan sobie na kolejną część kadencji na stanowisku starosty?

To będzie kontynuacja inwestycji już rozpoczętych, o których mówiłem. Będziemy m.in. nadal inwestować w infrastrukturę drogową oraz rozwój przedsiębiorczości. Kontynuowane będą wszelkie projekty społeczne i, jak tylko pozwolą na to możliwości, będziemy w dalszym ciągu pozyskiwać środki zewnętrzne, tak abyśmy mogli kompleksowo rozwijać potencjał, jaki nasz powiat z pewnością posiada. Chcę, aby mieszkańcy Ziemi Piotrkowskiej byli dumni ze swojej małej ojczyzny. Praca na ich rzecz to służba i jako starosta będę ją w dalszym ciągu wypełniał najlepiej, jak potrafię.

4.8 4 votes
Oceń temat artykułu
reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Polecamy

Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x

Ej! Odblokuj nas :)

Wykryliśmy, że używasz wtyczki typu AdBlock i blokujesz nasze reklamy. Prosimy, odblokuj nas!